X
GO

Ondiep grondwater

Grondwater is per definitie water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact staat met de bodem of ondergrond. Belangrijk is een verschil te maken tussen diep en ondiep grondwater. 

Eens door de Ieperiaanse klei geboord wordt, wordt dit water als diep grondwater aanzien (= Landeniaanwinning). Het water in de diepe grondwaterlagen wordt niet alleen schaars, ook is er een wijziging in de kwaliteit van dit water door overbemaling. Momenteel wordt namelijk meer uit deze watervoerende lagen gepompt, dan deze lagen worden aangevuld, wat zorgt voor een daling van de grondwaterpeilen. Vandaar dat gestreefd wordt naar een beperkt oppompen van grondwater uit deze lagen.

Ondiep of freatisch grondwater is water dat zich boven een ondoorlatende laag/kleilaag bevindt. In gebieden met een hoge grondwaterstand kan ondiep grondwater voor een groot stuk van de watervoorziening instaan. Dergelijk water wordt rechtstreeks gevoed door infiltrerend hemelwater in de bodem.

 

Kwaliteit en kwantiteit

De kwaliteit van ondiep grondwater is sterk plaatsgebonden en hangt bovendien af van de watervoerende laag waar het water wordt gewonnen. Ondiep grondwater is minder constant van kwaliteit als diep grondwater en bevat soms teveel ijzer, zout, ammonium, nitraat en/of bacteriën zodat een zuivering nodig kan zijn.

Het gebruik maken van ondiep grondwater dient vergunt te worden en gaat gepaard met heffingen.

Door de overmatige winning van water uit de ondiepe grondwaterlaag kan er rond de pompput een depressiekegel ontstaan. Door deze lokale daling van de grondwatertafel kan lokaal:

  • verdroging en verminderde waterbeschikbaarheid voor planten en gewassen ontstaan;
  • verzilting optreden;
  • verspreiding van verontreiniging plaatsvinden;
  • scheuren in muren van gebouwen optreden.

Het is aangewezen om ondiep water enkel in te zetten op die plaatsen waar er voldoende ondiep grondwater voorradig is en waar de aanvulling voldoende snel kan gebeuren.

De hoeveelheid grondwater dat ter beschikking is, is plaatsafhankelijk. In bepaalde regio’s (vnl. in het zuiden van de provincies West- en Oost-Vlaanderen) is de beschikbaarheid van ondiep grondwater eerder beperkt. Een boorstaat (van het eigen bedrijf of van de directe omgeving) of proefboring kan uitsluitsel geven over de kwantiteit.

 

Kostprijs

Het laten aanleggen van een filterput in het Quartair is niet zo duur. De prijzen liggen tussen de 1.000 € tot 2.000 €, afhankelijk van de diepte van de boring. Daar bovenop moet nog de kostprijs van het oppompen, de aankoop van een eventuele opslag (om piekverbruik op te vangen), eventuele behandelingskosten en de heffingen bij gerekend worden.

In samenwerking met