X
GO

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is de verzamelnaam van alle water uit grachten, sloten, kanalen en rivieren. Water uit een vijver die niet gevoed wordt door een beek of een gracht is geen oppervlaktewater maar wordt gezien als ondiep grondwater.

Indien er voldoende kwalitatief oppervlaktewater aanwezig is, kan dit water voor allerlei toepassingen gebruikt worden. Dergelijk water wordt vaak toegepast voor vullen van spuittoestellen (gewasbescherming), weidepompen (drinkwater dieren) en irrigatie van teelten.

 

Kwaliteit en kwantiteit

De waterkwaliteit van oppervlaktewater is in Vlaanderen echter vaak minder goed, waardoor de kosten om het water op te waarderen, zeker voor hoogwaardige toepassingen, snel hoog oplopen. Nadeel van oppervlaktewater vormt eveneens de wisselende watersamenstelling en –kwaliteit en de erg variabele beschikbaarheid, die veelal nog het laagst is in perioden waar het verbruik het hoogst ligt (vb. in warme zomermaanden).

In extreem droge periodes kan de vraag boven het aanbod uitstijgen. In dat geval kan de waterbeheerder het gebruik van het oppervlaktewater uit de waterlopen beperken of tijdelijk verbieden.

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt bemonsterd door de VMM in gans Vlaanderen. De resultaten van deze metingen zijn terug te vinden op www.vmm.be/geoview/. Deze meetreeksen kunnen een idee geven over de stabiliteit van de waterkwaliteit. Deze waterkwaliteit kan immers door veel factoren (negatief) beïnvloed worden. Woonkernen, afvalwaterlozingen door bedrijven, springtij, … zijn de belangrijkste parameters waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit kan wisselen.

 

Kostprijs

Afhankelijk of de waterloop bevaarbaar of onbevaarbaar is, is er al of niet een plicht tot melding of vergunning. Op de captatie van oppervlaktewater dienen heffingen betaald te worden. De kwaliteit van het uitgangswater bepaalt de verschillende behandelingsstappen die doorlopen moeten worden. Deze stappen zullen bepalend zijn voor de uiteindelijke kostprijs. Vertrekkende van oppervlaktewater met als doel drinkwater voor het vee impliceert een behandelingskost van 0,75 tot 1 €/m³ (werkingskosten inbegrepen).

Foto: beek

Foto: rivier

In samenwerking met