X
GO

Opslag ondiep grondwater

Op landbouwbedrijven wordt ondiep grondwater zowel via filterputten, (diep)drainage als via een open put gewonnen. Tussen dergelijke types waterwinning zijn er grote verschillen in waterkwaliteit, vooral in de zomermaanden. Zo kan er in een open put algenbloei en vervuiling door organisch materiaal zoals bladeren optreden. Vervuiling kan ook gebeuren als oppervlakkig afstromend water meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen bevat. 

Bij filterputten is het water afgesloten van het zonlicht en doet de bodem dienst als filter. Doch, ondiep grondwater uit filterputten of afkomstig van drainage kan vervuild zijn met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen die percoleren doorheen de bodem (vooral in lichtere bodems). 

Niettemin zijn er ook gelijkenissen. Zo kan het ijzergehalte en de hardheid, maar ook het zoutgehalte hoog tot zeer hoog zijn in ondiepe filterputten en open putten. Eveneens kunnen de gehalten aan nitraten en ammonium significant zijn, net zoals microbiologisch/bacteriële verontreiniging of vervuiling door chemische bestanddelen als residuen van gewasbeschermingsmiddelen. 

In samenwerking met