X
GO

Ondergrondse opslag hemelwater

Waterbassins en watersilo’s nemen binnen het bedrijf een aanzienlijke oppervlakte in. Elke vierkante meter regenwaterbassin of watersilo betekent minder benutbare of bebouwbare oppervlakte.

Bij aanwezigheid van een geschikte ondergrond, biedt de ondergrondse wateropslag een belangrijke plaatsbesparing. Een veel voorkomend probleem bij ondergrondse opslag is geurhinder. Vooral wanneer het opgeslagen water niet volledig zuiver is, kan er biofilm groeien of kunnen er bacterieculturen ontstaan. De geuren kunnen van buitenaf komen door meegevoerde organische verontreinigingen, maar kunnen ook ontstaan in de tank door anaerobe omzettingen van opgeloste organische stoffen. Met een goede voorfiltratie kan organische vervuiling tot een minimum herleid wordt en een optimale waterkwaliteit bereikt worden. Een belangrijk voordeel van de ondergrondse opslag is de afwezigheid van algen doordat het water van het zonlicht wordt afgeschermd.

 

Betonkelders

Bij nieuwbouw bestaat de mogelijkheid wateropslag te voorzien onder bedrijfsgebouwen (loodsen, stallen, serres) onder de vorm van een betonkelder. Op deze wijze kunnen (vrij) grote hoeveelheden water geborgen worden. Tijdens de aanleg van funderingen of andere betonwerken worden tevens één of meerdere kelders voor wateropslag gemaakt.

 

Betonnen put of kunststof opslagvat

Als alternatief voor een betonkelder kunnen betonnen regenputten (citernes) ondergronds geplaatst worden, maar de opslagcapaciteit is dan wel aanzienlijk kleiner. Dit  is dan ook minder geschikt als grote hoeveelheden regenwater als alternatieve waterbron nodig zijn.

Voor toepassingen met een beperkt waterverbruik zoals aanmaakwater voor gewasbescherming kan regenwater afkomstig van loodsen op die manier wel opgeslagen en hergebruikt worden. Kunststof opslagvaten kunnen een gelijkaardige functie hebben.

In samenwerking met