X
GO

Mogelijke waterbronnen sierteelt

Irrigatie

De irrigatie van de planten is de grootste waterstroom op een bedrijf. Meestal wordt hemelwater gebruikt, waaraan meststoffen worden toegevoegd (fertigatie).

Bij een gesloten teeltsysteem is het gietwater gedeeltelijk gerecirculeerd drainwater. Dit type water vraagt een regelmatige analyse, aangezien na verloop van tijd zouten zich kunnen opstapelen. Bij hergebruik van drainwater bestaat het risico op verspreiding van ziektekiemen, zoals schimmels en bacteriën. Het is aangewezen dit water te ontsmetten vóór hergebruik.

Foto: Langzame zandfilter

Indien gebruik gemaakt wordt van ondiep grondwater voor de irrigatie van de teelt, moet eerst nagegaan worden of dit water voldoet aan de kwaliteitseisen voor gietwater. De kwaliteit van het grondwater wordt het best jaarlijks gecontroleerd. 

Met oppervlaktewater als gietwater moet voorzichtig omgesprongen worden. De kwaliteit kan matig en aan schommelingen onderhevig zijn. Een groot opvangbekken, dat afgesloten kan worden van de waterloop, is aan te raden, net zoals minimaal een jaarlijkse wateranalyse.

De hoeveelheid gietwater hangt samen met het watergeefsysteem, de waterbehoefte van het gewas, de gewasverdamping, de waterafvoer via het wortelmilieu, de waterkwaliteit, het type substraat … De gewasverdamping is de belangrijkste factor. Het ingestraalde zonlicht heeft hierbij een belangrijke invloed en bepaalt in grote mate het waterverbruik.

 

Overige toepassingen

Rationeel watergebruik is niet enkel een kwestie van water besparen door verspilling te voorkomen, maar het is ook een kwestie van het juiste water te gebruiken voor de juiste toepassing.

Hemelwater is het meest geschikt als aanmaakwater in de sierteelt.

Ook open putwater en drainagewater kunnen gebruikt worden. Oppervlaktewater is ook inzetbaar maar wordt in de sierteelt heel beperkt gebruikt.

Bij de inzet van die bronnen doet u er goed aan om na te gaan of het water voldoet aan de richtwaarden voor aanmaakwater.

(bron: lv.vlaanderen.be: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

In samenwerking met